Algemene ledenvergadering 2007

16-11 Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Mixed Hockeyclub Dalfsen ex artikel 12 van de Statuten en artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement Datum en tijd 22 november 2007 aanvang 20.00 uur Plaats clubhuis M.H.C.Dalfsen Bestemd voor leden M.H.C.Dalfsen ouders van jeugdleden van M.H.C.Dalfsen zij, die zich betrokken voelen bij de club Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 8 maart 2007 4. Bestuur- en commissiesamenstelling 5. Financieel verslag, Jaarverslag seizoen 2006/2007, begroting 2007/2008, Toekomstbeleid 2007-2008 6. Verslag kascommissie 7. Benoeming kascontrolecommissie 8. Jeugdbestuur 9. Arbitrage 10. Ontwikkelingen Technische Commissie 11. Mededelingen 12. Rondvraag 13. Sluiting Dalfsen, september 2007 F.J.Ruiter